X
تبلیغات
بخش آموزش دانشگاه پیام نور واحد هادیشهر

بخش آموزش دانشگاه پیام نور واحد هادیشهر

بسم الله الرحمن الرحیم

برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور واحد هادیشهر

رشته مهندسی کشاورزی

شنبه

   ۱۱-۱۳
  ۱۶-۱۸
 


  روش تحقیق در منابع طبیعی
  ارزیابی محیط
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 

۹-۱۱۱۴-۱۶
گیاهان آبزیعلوم دامی و دامپروری عمومی

رشته مدیریت بازرگانی و صنعتی

شنبه

   ۱۱-۱۳
۱۶-۱۸ 
 


  کاربرد  آمار در مدیریت
 مبانی مدیریت بازرگانی 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 

۹-۱۱۱۴-۱۶
مدیریت مالیحقوق تجارت

رشته روانشناسی

یکشنبه 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم شهریور 1392ساعت 19:15  توسط سامعی(دانشجوی مهندسی فناوری اطلاعات(IT)  |