بخش آموزش دانشگاه پیام نور واحد هادیشهر

بسم الله الرحمن الرحیم

برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور واحد هادیشهر

رشته مهندسی کشاورزی

شنبه

   ۱۱-۱۳
  ۱۶-۱۸
 


  روش تحقیق در منابع طبیعی
  ارزیابی محیط
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 

۹-۱۱۱۴-۱۶
گیاهان آبزیعلوم دامی و دامپروری عمومی

رشته مدیریت بازرگانی و صنعتی

شنبه

   ۱۱-۱۳
۱۶-۱۸ 
 


  کاربرد  آمار در مدیریت
 مبانی مدیریت بازرگانی 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 

۹-۱۱۱۴-۱۶
مدیریت مالیحقوق تجارت

رشته روانشناسی

یکشنبه 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۹۲ساعت 19:15  توسط سامعی(دانشجوی مهندسی فناوری اطلاعات(IT)  |